Czy osoba leżąca może dostać orzeczenie o niepełnosprawności? [pytanie do eksperta]

Moja ciocia opiekuje się swoja mama, która ma Alzheimera, jednak babcia nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Czy osoba leżąca może dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Drugie pytanie: ciocia jest rolnikiem i jest ubezpieczona w KRUS-ie, czy może się starać o jakąś pomoc finansową dla babci?

Redakcja Zrozumieć Starość 01.10.2018
FacebookTwitterGoogle+Email

Tak, osoba dorosła leżąca jak najbardziej może, a nawet powinna być orzeczona pod kątem niepełnosprawności. Warto tego dopilnować, z uwagi na to, że z tym wiążą się uprawnienia zarówno dla osoby wymagającej opieki, jak i osoby będącej opiekunem/opiekunką.

Jak informuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych:

„Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka. Oceny kompletności dokumentacji oraz przyczyn uzasadniających brak osobistego stawiennictwa dokonuje lekarz – przewodniczący składu orzekającego w sposób zindywidualizowany.”

Jeśli chodzi o całość dokumentacji jaką trzeba złożyć ubiegając się o orzeczenie, można przeczytać na stronie biura pełnomocnika Rządu ds.Osób niepełnosprawnych, pod tym linkiem >

Co do drugiego pytania, wygląda to następująco. Pomoc pieniężna dla Mamy Pani Cioci to np. dodatek pielęgnacyjny (otrzymują je osoby, które przekroczyły 75. rok życia bez względu na stan zdrowia i sprawności, jeśli są ubezpieczone albo osoby młodsze, mające znaczny stopień niepełnosprawności i uprawnienia emerytalno-rentowe.

Jeśli zaś chodzi o świadczenia pieniężne, dla Cioci z tytułu bycia opiekunką swojej mamy, to sytuacja wygląda nieco inaczej. Po pierwsze jej mama musi mieć orzeczony stopień znaczny. Zakładając, że się to uda uzyskać, opiekunka może starać się o tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy. Jest on wysokości 520 złotych, jeśli kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym wynosi mniej niż 764 złotych netto (jeśli Ciocia i jej Mama nie tworzą wspólnego gospodarstwa domowego, brany jest pod uwagę dochód obydwu gospodarstw i przeliczany według liczby mieszkańców). Musi być też spełniony warunek nie pobierania przez Ciocię emerytury ani renty, a także całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej. W przypadku osób prowadzących działalność rolną jest pytanie o rozumienie zaprzestania aktywności zawodowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż:

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)   małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Teoretycznie więc bycie rolnikiem i podleganie ubezpieczeniu KRUS nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Natomiast w sytuacji podjęcia opieki i otrzymywania z tytułu świadczeń, osoba sprawująca opiekę będzie mogła wybrać, czy nadal chce być ubezpieczona w KRUS czy w ZUS. W tym kierunku swego czasu znowelizowano przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej:

Problem wziął się stąd, że rolnik, który rezygnował z pracy w gospodarstwie, by zająć się niepełnosprawnym domownikiem, np. schorowaną matką, automatycznie „wypadał” z systemu ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego KRUS i trafiał do ZUS. Taka zmiana mogła go kosztować emeryturę, gdyby jego staż składkowy w KRUS został przerwany. Emerytury z ZUS zaś byłyby niższe od tych z KRUS. Nowelizacja polega na tym, że teraz rolnik będzie mógł wybrać: ZUS czy KRUS.

Rafał Bakalarczyk

Redakcja Zrozumieć Starość

Ogólna ocena:
1
ilość ocen: 1

Komentarze

0

Podobne artykuły

Pobierz bezpłatny Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów

Książka dedykowana jest wszystkim tym, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat opieki i wsparcia seniorów w codziennym życiu. Publikacja jest bezpłatna i zawiera praktyczne informacje dotyczące procesów starzenia, chorób związanych z wiekiem, opieki, rehabilitacji i pomocy socjalnej.